SK | CZ | EN | DE | HU | PL

Vymáhanie pohľadávok 

Mimosúdne vymáhanie pohľadávok

Ste v pozícii, že dlžník Vám stále sľubuje úhradu a napriek tomu neplatí ?

Zmenil Váš dlžník už niekoľko krát termín zaplatenia záväzku ?

Je Váš dlžník v druhotnej platobnej neschopnosti ?

Prestal Vám obchodný partner zdvíhať telefón a reagovať na výzvy ?

Máte podozrenie, že Vám dlžník neplatí a inému veriteľovi áno ?

Pomôžeme Vám !

Obchodná prax zreteľne preukazuje, že najväčšie percento vymoženia splatných pohľadávok pochádza z ich mimosúdneho spôsobu vymoženia.

Mimosúdna dohoda a zmier s dlžníkom sú nosnou časťou našej inkasnej činnosti. V prípade, že nejde o dopredu nedobytnú pohľadávku , tak naším klientom v pomerne krátkom čase a s vysokou úspešnosťou vieme zabezpečiť zaplatenie ich pohľadávok. Našou odmenou je provízia z úspešne vymoženej sumy. Práve preto pri rýchlosti ako aj vnútornej motivácii vymôcť pohľadávky ťaháme s klientom vždy za jeden povraz.

Súčasťou agendy v mimosúdnom konaní je aj zvyšovanie bonity pohľadávok našich klientov pre prípadné budúce súdne konanie a to uzatváraním rôznych písomných garancií zo strany dlžníka. Absolútnym základom pri vymáhaní je individuálne sa zameranie na dlžníka vzhľadom na všetky jeho atribúty. Mechanické upomínanie dlžníka považujeme totiž za neefektívne. Za dlžníkom vždy stoja konkrétni ľudia. Správanie dlžníkov sa pri riešení ich záväzkov vo všeobecnosti opakuje. Každý dlžník sa však v tom svojom probléme orientuje a rozmýšľa rôzne. Poznanie týchto skutočností je vždy našou a teda aj klientovou výhodou.

 

Súdne vymáhanie pohľadávok

Niektorí dlžníci si nedajú povedať. Preto pokračujeme ďalej..

Spoluprácou s renomovanými advokátskymi kanceláriami pre oblasť pohľadávok sme pripravení pre Vás zabezpečiť celkový právny servis od podania žaloby až po súdny výkon rozhodnutia.